v.v. Ropta Boys sinds 1965

Antje AllemaArchief

DE  ROPTA-BOYS  ÂLDTSJES  KAMEN  THÚS  REEDLIK  GOED  FOAR  DE  DEI. Easternijtsjerk –  Ôfrûne freedtejûn wie Ropta Boys de gasthear foar de 45+ kompetysje.  Mei tank oan Jan Bekker
Lees meer