v.v. Ropta Boys sinds 1965

SPONSORFOTO  ROPTA BOYS 2  MAKKE  OP  SNEON  15 OKTOBER 1988.

Dokkum – Op’e nij in moaie swart-wyt foto út de jierren tachtich. Dizze moaie sponsor foto is makke op it sportfjild te Mitselwier en wol op sneon 15 oktober 1988. (mear as 27 jier lyn)  It twadde alvetal fan Ropta Boys wa hjir troch sponsor kafee-restaurant Veldzicht fan de famylje Dijkstra foar sjoen fan in prachtich moai nij sponsor  tenu. Hjirûnder is de foto en it kranteknipsel fan eartiids mei tekst en nammen taheakke.

Op de foto steane:Steande fan links nei rjochts: Pieter Linthof, Siebe Jongeling, Lolke Bergema, Yme Braaksma, Tjeerd Jan Boomsma, Gerard Torensma en sponsor Lieuwe Dijkstra fan kafee-restaurant Veldzicht.
Sittend fan links nei rjochts: Lieder Willem Weidenaar, Andrew Tjeerdsma, Tjalling Nutma, Jack van der Vorst, Albert van der Vliet, Pieter Terpstra en Bote Braaksma.

Argivaris Jan Torensma.

 

RB2 1988