Oprichting voetbal vereniging Ropta Boys

Na een op 29 juli 1965 gehouden informatieve vergadering, waarin een voorlopig bestuur werd gekozen, die de opdracht kreeg om te onderzoeken of er voldoende belangstelling bestond voor het beoefenen van de voetbalsport in de dorpen Metslawier en Niawier.

Dit eerste voorlopige bestuur bestond uit de heren E. Jansma, M. Seerdsma, B. Tacoma, L. van der Zee en A. Raap. Opvallend in de allereerste notulen is de spelling van de naam Seerdsma, want nu nog kent iedereen hem onder de naam Tjeerdsma. Vanuit deze informatieve vergadering is besloten om op 16 september 1965 nogmaals een vergadering uit te schrijven met het doel om een voetbalvereniging op te richten voor de dorpen Metslawier, Niawier e.o.

In de periode tussen deze twee vergaderingen had het voorlopige bestuur reeds pogingen ondernomen om de eerste komende kosten enigszins te dekken. Er waren reeds besprekingen geweest met het bestuur van de Stichting tot Sportbeoefening Metslawier e.o. en dit bestuur toonde zich bereidt, voor zover de kas het toeliet, enige financiële steun toe te zeggen. In de tweede plaats was er een rondgang door het dorp geweest en deze rondgang had een behoorlijk bedrag opgebracht. Dit eerste geld was nodig om de kosten te dekken die het oprichten van een voetbalvereniging met zich mee bracht. Deze kosten bestonden hieruit:

ƒ   50.00 waarborgsom KNVB.
ƒ 100.00 Koninklijke Goedkeuring.
ƒ 200.00 Netten.
ƒ 200.00 Ballen/vlaggen etc..
ƒ 200.00 Kalkkar.

Deze kosten moesten door de vereniging worden gedragen. De kosten voor de leden, inzake aanschaf sporttenue, schoenen etc bedroegen ƒ 40.00. Verder werd gewezen op de jaarlijkse contributie voor de KNVB. Deze bedroeg voor senioren ƒ 4.15 en voor junioren ƒ 1.65.

De maandelijkse contributie, die de leden aan de club verschuldigd zullen zijn zou nog nader door het bestuur worden vastgesteld. Voor het oprichten van een voetbalvereniging moet men beschikken over 35 actieve leden, waaruit 2 elftallen naar keuze moeten worden samengesteld. Dit aantal vormde echter geen bezwaar meer, omdat zich reeds een groter aantal had aangemeld. Na al dit voorwerk werd in de vergadering van 16 september 1965 besloten tot het oprichten van een voetbalvereniging voor de dorpen Metslawier, Niawier e.o.

Aan de aanwezigen van de vergadering werd gevraagd welke naam de vereniging zou dragen. Daar er geen voorstel uit de vergadering kwam stelde de schrijver dezer notulen (dit was de heer A. Raap) voor de naam “Ropta-Boys” als vereniging te dragen. Daar niemand hier bezwaar tegen maakte werd dit voorstel aangenomen. Als clubkleuren werden gekozen groen en geel, mede met het oog hierop dat men dan eventueel de shirts van de korfbalclub, die op het punt stond op te doeken, kon overnemen.

Hierna stond op het programma een bestuursverkiezing. De vergadering besloot om het voorlopige bestuur, waarin de functies als volgt werden verdeeld: E. Jansma – voorzitter, A. Raap – secretaris, M.Seerdsma – penningmeester, B. Tacoma en L. van der Zee – leden te herkiezen. Al de bovengenoemde personen waren bereid deze functie op zich te nemen, alhoewel men het predicaat “voorlopig”alsnog wilde handhaven. Hierna werd met algemene stemmen besloten de Koninklijke Goedkeuring aan te vragen op de vastgestelde statuten, teneinde daardoor de erkenning de vereniging als rechtspersoon te verkrijgen. De vergadering machtigt de voorzitter en/of de secretaris om alle vereiste papieren te tekenen die worden verlangt tot het oprichten van de voetbalvereniging.

Als slot van de oprichtingsvergadering werd de heer B. Bergmeester benoemd tot lid van het elftal commissie. De voorzitter E. Jansma bedankte de aanwezigen voor hun aanwezigheid en sloot de oprichtingsvergadering.
Vanaf deze datum 16-9-1965 was de voetbalvereniging Ropta-Boys opgericht en op 23-12-1965 bij Koninklijk Besluit goedgekeurd in Staatscourant 40 d.d. 25-2-1966.