v.v. Ropta Boys sinds 1965

SPONSORFOTO ROPTA BOYS 1 SEIZOEN 1991-1992.

Dokkum – Dizze wike haw ik keazen foar in moaie swart-wyt sponsor foto fan Ropta Boys 1 út it seizoen 1991-1992. Spiler en sponsor Arnold Nutma stuts de hiele seleksje yn it nij mei klean en trainingspakken. Alwer in foto fan mear as 25 jier ferlien.

RB1 19911992

Ik sil jimme de nammen net ûnthâlde:

Steande fan links nei rjochts: Gerrie de Boer (trainer), Arnold Nutma (spiler/sponsor), Andries Weidenaar, Klaas Bekker, Frans Sijtsma, Livius Meinsma, Jan Meindersma, Pieter Braaksma, Theunis Linthof, en Wiebe Turkstra (lieder)
Sittend fan links nei rjochts: Siebe Jongeling, Wiebe Dijkstra, Piet Torensma, Arend Castelein, Sebastiaan Dijkstra, Fokke Visser, Jack van der Vorst en Jan Torensma.

Ôfwêzich: Tjalling Nutma.

Argivaris Jan Torensma.