v.v. Ropta Boys sinds 1965

KAMPIOENSFOTO ROPTA BOYS F1 ÚT IT SEIZOEN 1989/1990.

Dokkum – Dizze wike haw ik keazen foar in foto út desimber 1989. Op de foto steane de F1-pupillen dy’t eartiids kampioen wurden binne fan de nei-jiersreeks ûnder lieding fan trainer en lieder Yme Braaksma. Ek op dizze foto steane noch in pear nammen dy’t hjoed de dei noch hieltiten belutsen binne by de v.v. Ropta Boys.
Ik sil jimme de nammen net ûnthâlde.

 

Steande fan links nei rjochts: Harold Iedema, Matthijs Dijkstra, Petra Weidenaar, Tineke Braaksma, Jakko Kramer, Folkert Botma en trainer/lieder Yme Braaksma.
Sittend fan links nei rjochts: Folkert Atema, Oane Westra, Sietse Verbeek, Johan van Hijum, Gerard Peter Weidenaar, Jasper Muller, André Kuipers en Erik van Rijs.

Argivaris Jan Torensma

RB F1 198990