v.v. Ropta Boys sinds 1965

KAMPIOENSFOTO  ROPTA BOYS  E1  EN  E2  SEIZOEN 1990-1991.

Dokkum – Dizze wike in moaie swart-wyt foto fan de E1- en E2-pupillen út it seizoen 1990-1991. Yn it jier dat de v.v. Ropta Boys 25 jier bestie. No mear as 25 jier letter hawwe wy it 50-jierrich bestean alwêr fiert. It binne beide de nei-jiers kampioenen fan eartiids. Fierder is taheakke de moaie foto plus it krantenknipsel as sa it stie yn’e Dockumer Krante. De nammen fan de lieders en spilers steane hjir ek yn fermeld. Ik soe sizze sykje jimme sels as in bekinde dy’t op dizze moaie kampioensfotoe stiet.

Argivaris Jan Torensma.

RB E 19901991

RB E 19901991 2