v.v. Ropta Boys sinds 1965

KAMPIOENSFOTO  ROPTA BOYS  B-JUNIOREN  SEIZOEN 1990-1991.

Dokkum – Dizze wike wêr in moaie swart-wyt foto. It is wêr in kampioensfoto fan Ropta Boys B1. It docht bliken dat Ropta Boys yn’e rin fan de jierren in protte kampioenskippen fiert hat fan B-junioren alvetallen. Dizze kampioensfoto komt út it seizoen 1990-1991. Dizze ploech is eartiids mei oermacht kampioen wurden. Mei  noch twa wedstriden te gean wie dizze ploech al ûnberikber foar de konkurrinsje. Eartiids in knappe prestaasje.

Op dizze moaie kampioensfoto steane:

Steand fan links nei rjochts: Lenie Lap (jeugdbestjoerslid), Willem Dam, Gert van der Meulen, Anne Geert Elzinga, Jaap Gert Torensma, Peter Holwerda, Peter Tolsma en Jan Meindersma (lieder)

Sittend fan links nei rjochts: Bote de Jong, Eelke van der Wagen, Paul Kingma, Bert Feenstra, Martin Talstra, Lennart Wiersma en Willy Tjeerdsma (jeugdbestjoerslid)

Argivaris Jan Torensma.

RB B1 19901991