v.v. Ropta Boys sinds 1965

KAMPIOENSFOTO ROPTA BOYS B-JUNIOREN 1977-1978.

Dokkum – Dizze wike haw ik keazen foar in foto fan benei 38 jier lyn. In moaie kleurefoto mei dêr ûnder it ferslach fan’e kampioenswedstriid op 24 april 1978 tsjin de B-junioren fan Holwert. Fan dizze spilers fan eartiids binne noch hieltiten in pear aktyf oan Ropta Boys ferbûn. Ik sil jimme de nammen net ûnthâlde.

  • Steande fan links nei rjochts: Foarsitter Reinder K Reinders, Andrew Tjeerdsma, keeper Jan Elzinga, Pieter Linthof, Jan Rzn Torensma, Frans Tzn Sijtsma, Willem Kemper, Jan Gzn Torensma en lieder Minze Tjeerdsma.
  • Sittend fan links nei rjochts: Bokke Dorhout, Piet Torensma, Lolke Bergema, Klaas Groenwold en Pyr Bosma.

Argivaris Jan Torensma.

RB B 1978