v.v. Ropta Boys sinds 1965

HIMMELDEI Afgelast!

                                       

Oankommende sneon  15 augustus wolle we rûnom it sportfjild en de klaaigebouwen fan sportpark “De Fiver” alles wer fuotbalklear meitsje. Kom jim ek te helpen?

De ynrin is om 09.00 oere mei kofje! Om 09.30 begjinne we te oprûmjen en te himmeljen. Skjinmakersguod is der wol.

Fan 12.00 oere ôf  hat it 2e  in oefenwedstriid en dêrnei ús
1ste alvetal, beide tsjin De Westereen.

Foar de helpers bin der broadsjes! Jim kin dus bliuwe om de wedstriiden te sjen.  

Kom jim ek?