v.v. Ropta Boys sinds 1965

ROPTA BOYS 45+ SPILET FREEDTEJUN 22 APRIL YN  KOLLUMERSWEACH.

Dokkum – Yn it programma oersicht fan’e KNVB kinne ús supporters net sjen wêr’t de âldsjes fan Ropta Boys op de freedtejûnen spylje moatte. Tenei sil ûnderskreaune oanjaan wêr’t wy spylje. Kommende freedtejûn spylje wy alwer de tredde kompetysje rûne fan de foarjiers-kompetysje.  Friese Boys út Kollumersweach is dizze jûn de gasthear.

Dêrom wol ik ús supporters freegje, hawwe jimme freedtejûn efkes tiid, sjoch dan efkes om it hoekje op sportpark “De Seadkampe” te Kollumersweach en moedigje Ropta Boys 45+ efkes oan. Wy spylje fan 19.15 oere oant en mei 20.45 oere trije wedstriden fan 25 minuten op in heal fjild. Alfêst oant freedtejûn.

JT