v.v. Ropta Boys sinds 1965

KAMPIOENSFOTO C-JUNIOREN SEIZOEN 1991 – 1992.

Dokkum – Op’e nij in moaie swart-wyt foto fan 25 jier lyn. Dizze kear in moaie foto fan de C-junioren. Dizze foto is makke nei oanlieding fan it kampioenskip. De C-junioren wiene hjir kampioen fan de neijiers-kompetysje. Mar net allinnich fan de neijiers-kompetysje, mar letter yn 1992 ek fan de foar-jiers-kompetysje. Dêr is ek in foto fan makke. Miskien lit ik jimme dizze letter nochris sjen. No earst dizze moaie foto. Ik sil jimme as lêzers de spilers nammen net ûnthâlde. Ik wit net alle foar nammen fan de spilers, mar dy komme miskien wol as de foto op facebook setten wurd.

RB C1 19911992

 

Steande fan links nei rjochts: Jan Braaksma, Arjen Dijkstra, Jaap Wiep Torensma, Jitse Schregardus, Jente Jan Koster, Peter Allema en lieder Sikke Koster.

Sittend fan links nei rjochts: T. Douma, Jacob Kingma, André Holwerda, Ernst Braaksma, Job Holwerda, Sjoek Nutma en Jan Ernst Meinsma.

Op de foto ûntbrekke: A Meindertsma en J. Wijnsma.

Argivaris Jan Torensma.